דליה ארמוני - ריהוט מעוצב, ספות, שידות, סלונים - תקנון מבצע "בתים מפונקים"


חיפוש באתר
בקרו אותנו בפייסבוק:

וגם באינסטגרם:
Instagram

תקנון מבצע "בתים מפונקים"

דף הבית >> תקנון מבצע "בתים מפונקים"
תקנון ותנאי השתתפות במבצע "בתים מפונקים" 

ברוכים הבאים למבצע "בתים מפונקים" (להלן- "המבצע"), במסגרתו יוזמנו גולשי פייסבוק (להלן- "המשתתף" או "המשתתפים", לפי העניין) למלא שאלון באמצעות טופס ייחודי בתחתית עמוד הפייסבוק בכתובת:https://www.facebook.com/daliaarmoni/app_137541772984354   (להלן- "עמוד הפייסבוק"), והכל בהתאם ובכפוף לאמור ולמפורט בהוראות תקנון זה להלן. המבצע מנוהל על ידי דליה ארמוני דיי איי דיזיין בע"מ, ח.פ 514135912 (להלן- "דליה ארמוני" או "מנהלת המבצע").
               
 ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 
 התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 1. במסגרת המבצע יוזמנו משתתפים תושבי ישראל בלבד לענות על מספר שאלות ולמלא את פרטיהם באמצעות טופס ייעודי, אשר יוצב בעמוד הפייסבוק ועם סיום לשלוח על ידי לחיצה על כפתור "שלח בקשה" ובנוסף לרשום 'למה מגיעה לכם חבילת עיצוב במתנה (להלן- "הפרטים").
 2. לאחר שליחת  הפרטים, מנהלת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי:
     2.1 ביום 12.11.14 תהא רשאית לבחור מבין המשתתפים ולהכריז בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, על שלושה            (3) משתתפים זוכים שיהיו זכאים לקבל, ללא עלות: פגישה אישית של שתכלול: שעה אחת (1) של ייעוץ השראה בצבע מטעם נירלט במהלכו תינתן תכנית צבע פרטנית, וארבע (4) שעות ייעוץ עם מעצב פנים על פי בחירתה של מנהלת המבצע אשר במהלכן ינתן יעוץ  וקבלת טיפים לעיצוב, העמדת ריהוט בחלל, מיקום גופי תאורה ובחירתם, בחירת צבעים ובחירת אקססוריז, והכל בתיאום מראש עם מנהלת המבצע, הכל בשווי עיצוב פנים בסך של 1,500 ש"ח (להלן- "חבילת עיצוב הפנים"); ו-
    2.2 ביום 26.11.14 תהא מנהלת המבצע רשאית לבחור מבין המשתתפים ולהכריז בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, והכל על פי שיקול דעתה                 הבלעדי, על שלושה (3) משתתפים זוכים נוספים שיהיו זכאים לקבל, ללא עלות את חבילת עיצוב הפנים; ו-
   2.3 ביום 10.12.14 תהא מנהלת המבצע רשאית לבחור מבין המשתתפים ולהכריז בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, והכל על פי שיקול דעתה                  הבלעדי, על ארבעה (4) משתתפים זוכים נוספים שיהיו זכאים לקבל, ללא עלות את חבילת עיצוב הפנים.
 1. ידוע למשתתף במבצע, כי עליו להזין את הפרטים כמפורט לעיל ובכפוף לכללי משלוח תכנים המפורטים בתקנון זה. רק לאחר שמשתתף מילא את הפרטים באופן מלא ומדויק לשביעות רצונה של מנהלת המבצע יתווסף שם המשתתף לרשימת המשתתפים במבצע ויהיה זכאי לזכות בחבילת עיצוב הפנים.
 2. הרישום למבצע נעשה בלא תשלום. המשתתף מצהיר ומתחייב שהפרטים שימסור במסגרת המבצע הם נכונים ומדויקים. במסירת פרטים שגויים בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יפסול משתתף מלקחת חלק במבצע ולהשתתף בו, ויקנו למנהלת המבצע את הרשות להפסיק את השתתפותו במבצע ו/או למנוע ממנו לקבל חבילת עיצוב הפנים.
 3. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים לרבות כתובת המגורים, מוטלת על המשתתפים בלבד. מנהלת המבצע תהא רשאית לוודא את זהות שולחי הפרטים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון כפי שנמסרו בעת משלוח הפרטים.
 4. ידוע למשתתף והינו מסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת הפרטים.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המשתתף אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה משליחת הפרטים ו/או כתוצאה מהפרתו את הוראות תקנון זה.
 6. מובהר ומוסכם בזאת כי למנהלת המבצע תהא הזכות הבלעדית להאריך או לקצר את המועדים המפורטים לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת ועוד שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בהם ו/או מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהלת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המבצע, תקופתו, המועדים המפורטים לעיל או כל מועד המצוין בו, חבילת עיצוב הפנים, כולה או חלקה, ו/או אופן מימושו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי כאמור בעמוד הפייסבוק וזאת תוך התרעה של 24 שעות מראש.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי למנהלת המבצע שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו במבצע באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי הפרטים של משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל  סעד אשר קיים למנהלת המבצע כנגדו ו/או מי מטעמו ומבלי שמוטלת על מנהלת המבצע כל חובה לנמק בעניין זה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מנהלת המבצע ו/או מי מטעמה.
 8. לא ניתן לזכות ביותר מחבילת עיצוב פנים אחת למשפחה קרובה, המתגוררים באותה כתובת.
 9. אם וככל שזוכה לא יגיע לקבל את חבילת עיצוב הפנים באופן אישי, שמור למנהלת המבצע שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את חבילת עיצוב הפנים ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת חבילת עיצוב הפנים, מנהלת המבצע רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו חבילת עיצוב הפנים.
 10. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין חבילת עיצוב הפנים ו/או כל תחליף אחר.
 11. מנהלת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את חבילת עיצוב הפנים ולהציע פרס או חבילת עיצוב חלופית למבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מנהלת המבצע ומי מטעמה בגין האמור בסעיף זה.
 12. הפרטים שישלחו במסגרת המבצע ישמשו את מנהלת המבצע לצורך ניהולה, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, אספקת חבילת עיצוב הפנים וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בחבילת עיצוב הפנים, באופן אשר תראה מנהלת המבצע לנכון.
 13. על עובדי מנהלת המבצע, שותפיהם, עובדיה ובני משפחותה, חל איסור להשתתף במבצע.
 14. ההשתתפות במבצע הינו כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת המבצע או מי מטעמה, בגין תכונות המבצע, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו והכללים בדבר הזכייה בחבילת מערכת העיצוב.
 15. מובהר כי מנהלת המבצע איננה מתחייבת שהמבצע לא יופרע או יופסק, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בתוכן, ו/או בגישה לעמוד הפייסבוק.
 16. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המבצע ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת למנהלת המבצע זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במבצע.
 17. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את מנהלת המבצע ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לתוצאותיו לרבות לכל הנוגע לעניין חבילת עיצוב הפנים ו/או אופן מימושו וכיוצ"ב.
 18. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות אינטרנט ודליה ארמוני בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה (12 חודשים) ממועד סיומו.
 19. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי מנהלת המבצע ו/או מי מטעמה, או על ידי כל גורם אחר.
 20. לבירורים ולשאלות בנושא הפרס ניתן לפנות לדליה ארמוני בהתאם לפרטים שלהלן  darmony@zahav.net.il או באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות במספר 09-8995442.
הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע "בתים מפונקים" ומאחלים לך הצלחה רבה.
 
 
 
 
 
 
   2013©  כל הזכויות שמורות ל ”דליה ארמוני - ריהוט מעוצב” היצירה 4 א.ת פולג נתניה     טל: 09-8995442  /  052-2747681      פקס: 09-8911094  

אינטרטק - בניית אתרים