דליה ארמוני - ריהוט מעוצב, ספות, שידות, סלונים - תקנון מבצע שוברי מתנה


חיפוש באתר
בקרו אותנו בפייסבוק:

וגם באינסטגרם:
Instagram

תקנון מבצע שוברי מתנה

דף הבית >> תקנון מבצע שוברי מתנה
ברוכים הבאים למבצע "דליה מחלקת שוברי מתנה" (להלן- "המבצע"), במסגרתו יוזמנו לקוחות לרכוש מדליה ארמוני דיי איי דיזיין בע"מ, ח.פ 514135912 (להלן- "דליה ארמוני" או "מנהלת המבצע"), ממוצריה במלאי הקיים,  כדלקמן:
 
(א) כל רכישה שיבצע לקוח בסך כולל שלא יפחת מ- 2,500 ש"ח כולל מע"מ עד סך של כולל של 5,000 ש"ח כולל מע"מ, תזכה את הלקוח בזכות להשתתף בהגרלה לזכייה בשובר קניה לרכישת מוצרים מדליה ארמוני בסך כולל של עד 5,000 ש"ח כולל מע"מ, והכל בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה להלן, ו-
 
(ב) ברכישה שיבצע לקוח בסך כולל שלא יפחת מ- 5,001 ש"ח ומעלה כולל מע"מ, תזכה את הלקוח בזכות להשתתף בהגרלה לזכייה בשובר קנייה בסך כולל של 10,000 ש"ח כולל מע"מ, והכל בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה להלן.
               
                ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 
                התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 1. במסגרת המבצע יוזמנו משתתפים תושבי ישראל בלבד לענות על מספר שאלות ולמלא את פרטיהם באמצעות טופס ייעודי, אשר יוצב בעמוד הפייסבוק ו/או במיקום דליה ארמוני (להלן- "הפרטים").
 2. לאחר שליחת  הפרטים, מנהלת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ביום 20.2.2016  או בכל מועד מאוחר יותר, תהא רשאית לבחור מבין המשתתפים אשר רכשו ממוצריה וזכאים להשתתף במבצע בהתאם לאמור לעיל, ולהכריז בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, על משתתפים שיהיו זכאים לקבל שובר קניה בסך כולל של 5,000 ש"ח כולל מע"מ ושובר קניה בסך כולל של 10,000 ש"ח כולל מע"מ, לפי העניין (להלן- "הזוכים").  
 3. ידוע למשתתף במבצע, כי עליו להזין את הפרטים כמפורט לעיל ובכפוף לכללי משלוח תכנים המפורטים בתקנון זה. רק לאחר שמשתתף מילא את הפרטים באופן מלא ומדויק לשביעות רצונה של מנהלת המבצע יתווסף שם המשתתף לרשימת המשתתפים במבצע ויהיה זכאי לזכות בשוברים בהתאם לאמור לעיל.
 4. הרישום למבצע נעשה בלא תשלום. המשתתף מצהיר ומתחייב שהפרטים שימסור במסגרת המבצע הם נכונים ומדויקים. במסירת פרטים שגויים בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יפסול משתתף מלקחת חלק במבצע ולהשתתף בו, ויקנו למנהלת המבצע את הרשות להפסיק את השתתפותו במבצע ו/או למנוע ממנו לקבל את השוברים כאמור לעיל, לפי העניין.
 5. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים לרבות כתובת המגורים, מוטלת על המשתתפים בלבד. מנהלת המבצע תהא רשאית לוודא את זהות שולחי הפרטים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון כפי שנמסרו בעת משלוח הפרטים.
 6. ידוע למשתתף והינו מסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת הפרטים.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המשתתף אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה משליחת הפרטים ו/או כתוצאה מהפרתו את הוראות תקנון זה.
 8. מובהר ומוסכם בזאת כי למנהלת המבצע תהא הזכות הבלעדית להאריך או לקצר את המועדים המפורטים לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת ועוד שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בהם ו/או מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהלת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המבצע, תקופתו, המועדים המפורטים לעיל או כל מועד המצוין בו, כולה או חלקה, ו/או אופן מימושו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי כאמור בעמוד הפייסבוק וזאת תוך התרעה של 24 שעות מראש.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי למנהלת המבצע שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו במבצע באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי הפרטים של משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל  סעד אשר קיים למנהלת המבצע כנגדו ו/או מי מטעמו ומבלי שמוטלת על מנהלת המבצע כל חובה לנמק בעניין זה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מנהלת המבצע ו/או מי מטעמה.
 10. הזוכים לפי העניין בשוברי הקניה כאמור לעיל, אנם רשאים בשום אופן להעביר ו/או להמחות את הזכות לקבלת השוברים לצדדים שלישיים ו/או לדרוש ו/או לקבל שווי כספי אחר ו/או נוסף למעט האמור במפורש בתקנון זה.
 11. מנהלת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את השוברים בהתאם לאמור בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והזוכים בשוברי הקנייה כאמור לעיל ו/או המשתתפים, מוותרים ומסלקים בזאת באופן מוחלט כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מנהלת המבצע ומי מטעמה בגין האמור בסעיף זה.
 12. הפרטים שישלחו במסגרת המבצע ישמשו את מנהלת המבצע לצורך ניהולה, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, אספקת השוברים לזוכים, לפי העניין וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים, באופן אשר תראה מנהלת המבצע לנכון.
 13. על עובדי מנהלת המבצע, שותפיהם, עובדיה ובני משפחותה, חל איסור להשתתף במבצע.
 14. ההשתתפות במבצע הינו כמו שהוא (as is). לא תהיה למשתתפים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת המבצע או מי מטעמה, בגין תכונות המבצע, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו והכללים בדבר הזכייה בשוברי הקנייה.
 15. מובהר כי מנהלת המבצע איננה מתחייבת שהמבצע לא יופרע או יופסק, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בתוכן, ו/או בגישה לעמוד הפייסבוק.
 16. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המבצע ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת למנהלת המבצע זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במבצע.
 17. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את מנהלת המבצע ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לתוצאותיו לרבות לכל הנוגע לעניין שוברי הקנייה ו/או אופן מימושן וכיוצ"ב.
 18. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד דליה ארמוני ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה (12 חודשים) ממועד סיומו.
 19. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי מנהלת המבצע ו/או מי מטעמה, או על ידי כל גורם אחר.
 20. לבירורים ולשאלות בנושא הפרס ניתן לפנות לדליה ארמוני בהתאם לפרטים שלהלן  darmony@zahav.net.il או באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות במספר 09-8995442.
הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע "החודש" ומאחלים לך הצלחה רבה.
 
 
 
 
 
 
   2013©  כל הזכויות שמורות ל ”דליה ארמוני - ריהוט מעוצב” היצירה 4 א.ת פולג נתניה     טל: 09-8995442  /  052-2747681      פקס: 09-8911094  

אינטרטק - בניית אתרים